حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

If you work in a foreign country as a human rights activist, you can still play your favorite casino games at Australian online casino just like you were home.

مقدمه

ebadi_women'srights (1)حقوق زن” يكي از مهمترين رشته هاي ((حقوق بشر)) است. به اعتقاد بسياري از حقوق دانان بررسي وضعيت حقوقي زنان در هر اجتماعي بهترين شاخص و ترازو براي سنجش وضعيت حقوق بشر درآن اجتماع است و بعبارت دقيقتر اگر زنان در كشوري در وضعيت مطلوبي بسربرند، اين امر نشانه پايبندي حكومت به موازين حقوق بشر بوده و مسلما” موارد نقض حقوق بشر درآنجا اندك و قابل اغماض است. اگر از ديدگاه حقوق بشر، موضوع ((حقوق زن)) مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، از پرداختن به مفاهيم رايج در فمينزم بي نياز هستيم.

هدف در اين ديدگاه زن به مناسبت (( بشر)) بودن مورد مطالعه قرار گرفته ووضعيت حقوقي او با تاكيد بر نفي هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت مورد بررسي قرار ميگيرد.

كتاب حاضر بر همين مبنا،به بررسي قوانين و مقررات ، در ارتباط با زن و ابعاد مختلف زندگي او در خانواده و دراجتماع ميپردازد و بعبارت ديگر سعي شده برخوردهايي كه يك زن ممكن است با قوانين مختلف داشته باشد حتي الامكان مورد بررسي قرار گرفته و به بحث گذاشته شود.

منظور از ((حقوق زن)) بحث از حقوقي است كه يك ن به مناسبت زن بودنش دارد و يا از آن محروم است. بنابراين آن قسمت از قوانين كه جنسيت افراد درآن تاثيري ندارد و در مورد همه اعم از زن و مرد، يكسان‌، است در محدوده ((حقوق زن)) مي گنجد.

نثر كتاب و شيوه نگارش و تدوين آن، غير تخصصي و ساده است و از طرح مباحث پيچيده حقوقي حتي المقدور پرهيز شده تا براي افراد غير حقوق دان نيز قابل استفاده باشد، زيرا بسياري از زنان ايراني بعلت بي خبري از قوانين ، از كاستي هاي حقوق خود بي اطلاع هستند و سكوت آنان را نميتوان حمل بر رضايت نمود.

يادآور ميشود كه قوانين و مقررات مربوطه ، تا پايان مرداد سال 1381 مور بررسي قرار گرفته است. بديهي است چنانچه در قوانين و مقررات ، اصلاحات و يا تغييراتي پديد آيد، در چاپهاي بعدي به آن توجه خواهد شد.

با آرزوي سرافرازي زن ايرانيي و به اميد فردايي بهتر براي دخترهايمان.