مقاله ها

* كودك و قانون خانواده سري مقالاتي در دايره المعارف ايرانيكا، دانشگاه كلمبيا ( ناشر) .

* حقوق والدين، يك مقاله درمجله ؛مطالعات بر روي تاثيرات اجتماعي بيوتكنولوژي ؛ ناشر CNRS ، فرانسه .

* زنان و خشونت هاي قانوني درايران، يك مقاله منتشر شده در مجله بنياد ايران درپاريس درباره موضوع خشونت .

* بيش از هفتاد مقاله درباره ي جنبه هاي مختلف حقوق بشر كه در مطبوعات گوناگون ايران منتشر شده است . تعدادي از اين مقاله ها به انگلسي ترجمه شده است و در CRC ، سميناري كه يونيسف در سال 1997 در تهران برگزار كرد ارائه شده است.

* مقاله هايي كه درهفته نامه هاي گوناگون ، از جمله ؛ فكر نو؛
درباره ي جنبه هاي مختلف مربوط به قانون زنان به طور هفتگي منتشر شده است.