حقوق کودک

مقدمه

ebadi_childrightsدولت جمهوري اسلامي ايران دراسفند ماه 1372 به موجب ماده واحده اي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديد. الحاق مذكور مشروط است بر آن كه مفاد كنوانسيون درهر مورد و هر زمان، در تعارض با قوانين داخلي وموازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لاز م الرعايه نباشد. چنين الحاقي نه از جهت حقوقي صحيح است و نه مطلقا قابل پذيرش، زيرا اين گونه الحاق اجراي كنوانسيون رابه تمايل حكومتها واگذار ميكند و چنين امري بر خلاف روح حاكم بر كنوانسيون است.

هدف از تاليف كتاب حاضر آن است كه موارد تضاد و توافق قوانين داخلي با كنوانسيون حقوق كودك مشخص گردد و بدين جهت مختصري ازمفهوم هرماده ازكنوانسيون شرح داده شده و سپس قوانين داخلي مرتبط با آن مفهوم عينا نقل گرديده است تا پژوهشگران حقوق كودك به آساني به متن كليه قوانين دسترسي يابند . لازم به يادآوري است كه قوانين داخلي تا آبان ماه سال 1376 مورد بررسي قرار گرفته است.