حقوق ادبی و هنری

پيشگفتار چاپ اول

ebadi_artlawزندگي حرفه اي مجموعه اي از مقررات و قوانين بهم آميخته است. در هر يك از مشاغل پذيرفته شده اجتماعي توفيق نصيب كساني ميشود كه علم و آگاهي بيشتري بر قوانين و مقررات حاكم بر شغل و حرفه وتخصص خود دارند. در پرتو اين آگاهي ، افراد ميتوانند با مسائل طرح شده در محيط شغلي و اجتماعي خود برخوردي صحيح داشته باشند. در پرتو اين آگاهي ، افراد ميتوانند با مسائل طرح شده در محيط شغلي و اجتماعي خود برخوردي صحيح داشته باشند.به عبارت ديگر، هرچند توفيق در زندگي شغلي ،‌بميزان دانش و تخصص بستگي دارد، اما علم به قوانين و مقررات حاكم بر شغل و حرفه انتخابي،‌ميتواند عامل عمده در تعيين سرنوشت شغلي باشد، زيرا به افراد امكان ميدهد تا از ديدگاه وسيعتري بر امور شغلي خود بنگرند و از قدرت پيش بيني بيشتري بهره مند شوند.

هدف از اين ديدگاه و با اعتقاد بر اين كه جهل به قانون منشاء بسياري از مشكلات و گرفتاري هاي مردم در همه زمينه ها به خصوص در زمينه شغلي است، اينك به لطف خداوند وبا استفاده از تجربياتي كه طي سالها در امر قضاوت و تدريس بدست آورده ام، در صدد تدوين مجموعه اي از مقررات و وانين مربوط به هر يك از مشاغل و حرف اجتماعي برآمدم، تا اگر را پر پيچ و خم شوراهاي مختلف آموزشي و ستاد انقلاب فرهنگي و ساير ارگانهاي ذيربط، و قوانين دست و پاگير حاكم بر آموزش عالي و احيانا” اعمال نظرهاي شخصي دست آندركاران نظام آموزشي، مانع از تغيير برنامهاي درسي و گنجانيدن حداقل دو واحد مشتمل بر شرح و تفسير قوانين مربوط به هر حرفه ، در دانشكده ها و مدارس عالي و حرفه اي مربوطه، در مقطع ليسانس باشد، دست كم دانشجويان و حرفه آموزان بتوانند در كنار برنامه هاي رسمي و اجباري تحصيلي خود، با قوانين و مقرراتي كه ارتباط مستقيم با حرفه و شغل آينده آنان دارد، آشنا شوند.

جلد اول مجموعه (( حقوق حرفه و فن)) تحت عنوان ((حقوق پزشكي)) در سال 1368 چاپ و منتشر گرديد. استقبال پزشكان و دانشجويان رشته هيا مختلف پزشكي و پيراپزشكي از كتاب ياد شده، به نگارنده درادامه اين راه دشوار تواني تازه بخشيد.

كتاب حاضر،‌جلد دوم از مجموعه ((حقوق حرفه وفن)) است و بدان جهت ((حقوق ادبي و هنري)) نامگذاري شده است كه براي تدريس در دانشكده هاي مختلف هنر و ادبيات، تنظيم گرديده است.

براين ادعا نيستم كه دراين كتاب كليه قوانين و مقررات مربوط به هنر و ادبيات (مشاغل هنري و ادبي) مورد بحث وبررسي قرار گرفته است زيرا اين كار نه مفيد است و نه ضروري. توجه به قوانين و مقررارتي كه در عمل مورد استفاده قرار نمي گيرند، دردي را دوا نمي كند و جز تضييع وقت دانشجو حاصلي ندارد. از اين رو كتاب حاضر،لزوما” در جهت رفع مشكلات جاري روزانه، از موضوعات ومسايلي بحث شده است كه ادبا و هنرمندان با آنها در تماس مستقيم هستند. همچنين برخي از مسايل و موضوعات كه ماهيتا” در حيطه مسايل ادبي و هنري نيستند(از قبيل ديوان عدالت اداري و مسايل استخدامي) اما شاغلان رشته هاي ادبي و هنري، بدليل شغل و حرفه خود ناگزير با آنها روبه رو ميشوند، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

Human rights are the cornerstone of a progressive state. You can do your part by donating your winnings from the best online casino to a human rights organization.

نثر و شيوه نگارش كتاب براي استفاده هر چه بيشتر افرار غير حقوق دان ساده و غير تخصصي است و از طرح مباحث پيچيده حقوقي حتي المقدورپرهيز شده است.همچنين كتاب درصدد ارائه طريق براي حل مشكلات حقوقي نيست و فقط قوانين و مقررات مصوبه جاري بر شاغلان حرفه هاي مختلف را شرح داده و تفسير مي كند.

يادآوري مينمايد كه قوانين و مقررات مربوطه ، تا پايان شهريورماه 1369 شمسي مورد بررسي قرار گرفته است. بديهي است چنانچه در قوانين و مقرراتريال اصلاحات و يا تغييراتي پديد آيد، در چاپهاي بعدي به آن توجه خواهد شد.

در خاتمه لازم مي دانم از دوستان ارجمند، خانم مهين دخت محاسب و خانم هايده رمضاني كه در جمع آوري قوانين موضوع اين كتاب مرا ياري كرده اند سپاسگزاري نمايم.

با اين اميد كه با اجباري شدن آموزش حقوق در دانشكده ها و مدارس عالي و حرفه اي، گامي مثبت در جهت رفع آن دسته از مشكلات اجتماعي زنان ناشي از جهل افراد به قوانين و مقررات برداشته شود.

همتم بدرقه راه كن اي طاير قدس كه دراز است ره مقصد و منوسفرم

شيرين عبادي
تابستان 1369

پيش گفتار چاپ دوم

با استقبالي كه از كتاب حاضر به عمل آمد، ظرف مدت كوتاهي كليه نسخ آن به فروش رفت و ناياب شد. تجديد چاپ آن كه بايد چند سال قبل صورت مي گرفت، بعلت مشغله گوناگون و دل نگراني هاي اجتماعي كه واكنش حرفه اي و قت گيري را بدنبال داشت، مدتي به تعويق افتاد، چه تجديد چاپ هر كتاب يا نوشتار حقوقي بعلت تغييرات و اصلاحاتي كه در قوانين بعمل مي آيد بايد همواره توام با ويرايشي جديد باشد.

در چاپ دوم، قوانين و مقررات مربوطه تا پايان تير ماه 1380 مورد بازنگري قرار گرفت و كليه مطالب آن به روز شد و در نتيجه حدود شصت درصد مطالب كتاب بازنويسي شد كه اين خود نيز عذري است – نه چندان موجه-بركاهلي نويسنده.

نكته قابل توجه آنكه در فاصله چاپ اول ودوم اين كتاب ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي مصوبه اي، توصيه نمود كه در برنامه هاي درسي دانشكده ، در دروس اختياري، درسي حاوي مطالب حقوقي گنجانده شود تا دانشجويان با قوانين مربوط به رشته تحصيلي خود نيز آشنا گردند. هر چند اين مصوبه هنوز در كليه دانشكده ها اجرا نشده است اما جاي خوشبختي است چه فكري كه بر اساس آن ، مجموعه حقوق حرفه و فن كه كتاب حاضر، دومين مجلد از اين مجموعه است ، مورد پذيرش مسئولين و برنامه ريزان آموزشي قرار گرفته و بر اهميت تدريس حقوق در هر دانشكده تاكيد دارد.

گريه شام و سحر شكر كه ضايع نگشت قطره باران ماگوهر يك دانه شد .